آموزش شبکه و ویدیو کنفرانس، معرفی تجهیزات شبکه و ویدیو کنفرانس

آموزش شبکه، آموزش ویدیو کنفرانس، اخبار ویدیو کنفرانس و شبکه، محصولات دست دوم ویدیو کنفرانس، راهنمای ویدیو کنفرانس، راهنمای مدیریت شبکه، محصولات videoconference

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت WIC-1T سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت NM-HDV سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت WIC-2T سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت NM-HDV2 سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت WIC-1B-S/T سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت TwinGig Converter سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت VIC-2FXO سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت VIC-4FXS/DID سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت WIC-1DSU-T1 سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت WIC-1DSU-T1-V2 سیسکو با پلتفرم های مختلف