ادمین کالا
جست و جو پیشرفته

تخفیف های استثنایی تجهیزات ویدیو کنفرانس

0 هزار تومان
16,200,000 تومان تخفیف 100%

Lifesize passport new-لایفسایز پاسپورت-نو

 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم
0 هزار تومان
36,450,000 تومان تخفیف 100%

Lifesize team 220-ویدئوکنفرانس لایفسایز تیم-نو

 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم
0 هزار تومان
60,750,000 تومان تخفیف 100%

LifeSize Multipoint 12-نو

 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم
0 هزار تومان
24,300,000 تومان تخفیف 100%

LifeSize Express 220-نو

 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم
0 هزار تومان
101,250,000 تومان تخفیف 100%

LifeSize Multipoint 24-نو

 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم
0 هزار تومان
28,350,000 تومان تخفیف 100%

Lifesize Room 200-ویدئوکنفرانس لایفسایز روم-نو

 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم
 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم
0 هزار تومان
44,550,000 تومان تخفیف 100%

Lifesize Room 220- ویدئوکنفرانس لایفسایز روم-نو

 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم
0 هزار تومان
16,200,000 تومان تخفیف 100%

Lifesize unity 50-ویدئوکنفرانس لایف سایز یونیتی -نو

 • کیفیت ساخت بالا
 • بسیار مقاوم