تخفیف هفتگی

این فروش پایان یافته است.

Cisco Switch WS-C2960Plus 24PC-S - سوییچ سیسکو -ریفر

6,901,000 تومان
7,828,000 تومان 927,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 9971 - تلفن سیسکو-دست دوم

1,500,000 تومان
1,803,000 تومان 309,000 تومان تخفیف

Cisco 7945G - تلفن سیسکو-دست دوم

500,000 تومان
721,000 تومان 206,000 تومان تخفیف

Snom 300 IP Phone اسنوم-دست دوم

649,000 تومان
927,000 تومان 258,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Polycom VVX311 Business Media Phone تلفن پلیکام-نو

3,188,000 تومان
3,296,000 تومان 103,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 7841 3PCC IP Phone تلفن سیسکو-دست دوم

1,648,000 تومان
1,957,000 تومان 309,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Avaya 9650 IP Phone آوایا-دست دوم

489,000 تومان
567,000 تومان 103,000 تومان تخفیف

Mitel 5320 IP Phone -دست دوم

551,000 تومان
670,000 تومان 103,000 تومان تخفیف