تخفیف هفتگی

این فروش پایان یافته است.

Polycom HDX 8000- ویدئو کنفرانس پلیکام-دست دوم

73,440,000 تومان
91,800,000 تومان 18,360,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 2821 Router - روتر سیسکو-ریفر

1,675,000 تومان
1,862,000 تومان 179,000 تومان تخفیف

Cisco 8945 - تلفن سیسکو-دست دوم

1,354,000 تومان
1,505,000 تومان 153,000 تومان تخفیف

Cisco Switch WS-C3750G-24PS-S - سوئیچ سیسکو-ریفر

5,393,000 تومان
5,993,000 تومان 612,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco Switch WS-C2960G-48TC-L-سوئیچ سیسکو-دست دوم

2,706,000 تومان
3,019,000 تومان 306,000 تومان تخفیف

Cisco Switch WS-C3560-48PS-S - سوئیچ PoE سیسکو-دست دوم

1,964,000 تومان
1,964,000 تومان 0,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Polycom HDX 7000- ویدئوکنفرانس پلیکام -دست دوم

20,563,000 تومان
25,704,000 تومان 5,151,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 7942G - تلفن سیسکو-دست دوم

408,000 تومان
485,000 تومان 77,000 تومان تخفیف