تخفیف هفتگی

این فروش پایان یافته است.

Polycom HDX 8000- ویدئو کنفرانس پلیکام-دست دوم

79,200,000 تومان
99,000,000 تومان 19,800,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 2821 Router - روتر سیسکو-ریفر

1,807,000 تومان
2,008,000 تومان 193,000 تومان تخفیف

Cisco 8945 - تلفن سیسکو-دست دوم

1,460,000 تومان
1,623,000 تومان 165,000 تومان تخفیف

Cisco Switch WS-C3750G-24PS-S - سوئیچ سیسکو-ریفر

5,816,000 تومان
6,463,000 تومان 660,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco Switch WS-C2960G-48TC-L-سوئیچ سیسکو-دست دوم

2,453,000 تومان
2,695,000 تومان 248,000 تومان تخفیف

Cisco Switch WS-C3560-48PS-S - سوئیچ PoE سیسکو-دست دوم

1,788,000 تومان
2,118,000 تومان 330,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Polycom HDX 7000- ویدئوکنفرانس پلیکام -دست دوم

22,176,000 تومان
27,720,000 تومان 5,555,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 7942G - تلفن سیسکو-دست دوم

440,000 تومان
523,000 تومان 83,000 تومان تخفیف