تخفیف هفتگی

این فروش پایان یافته است.

Cisco 8961 IP Phone - تلفن سیسکو-دست دوم

1,427,000 تومان
1,574,000 تومان 146,000 تومان تخفیف

Cisco Switch WS-C2960PD-8TT-L-سوئیچ سیسکو-دست دوم

1,427,000 تومان
1,427,000 تومان 0,000 تومان تخفیف

Cisco WS-C2960-48TC-L - سوئیچ 2960 سیسکو-ریفر

4,026,000 تومان
4,026,000 تومان 0,000 تومان تخفیف

Cisco WS-C2960-48TC-L - سوئیچ 2960 سیسکو-دست دوم

3,440,000 تومان
3,440,000 تومان 0,000 تومان تخفیف

LifeSize Phone First Gneration-نو

1,537,000 تومان
1,720,000 تومان 183,000 تومان تخفیف