تخفیف هفتگی

این فروش پایان یافته است.

Cisco 8961 IP Phone - تلفن سیسکو-دست دوم

2,184,000 تومان
2,408,000 تومان 224,000 تومان تخفیف

Cisco Switch WS-C2960PD-8TT-L-سوئیچ سیسکو-دست دوم

2,184,000 تومان
2,184,000 تومان 0,000 تومان تخفیف

Cisco WS-C2960-48TC-L - سوئیچ 2960 سیسکو-ریفر

6,160,000 تومان
6,160,000 تومان 0,000 تومان تخفیف

Cisco WS-C2960-48TC-L - سوئیچ 2960 سیسکو-دست دوم

5,264,000 تومان
5,264,000 تومان 0,000 تومان تخفیف

LifeSize Phone First Gneration-نو

2,352,000 تومان
2,632,000 تومان 280,000 تومان تخفیف