تخفیف هفتگی

این فروش پایان یافته است.

Cisco WS-C2960-24TC-S-سوئیچ سیسکو-دست دوم

1,329,000 تومان
1,329,000 تومان 0,000 تومان تخفیف

Cisco Switch WS-C2960PD-8TT-L-سوئیچ سیسکو-دست دوم

674,000 تومان
674,000 تومان 0,000 تومان تخفیف

Polycom VVX500 Business Media Phone - تلفن پلیکام-دست دوم

2,248,000 تومان
3,372,000 تومان 1,124,000 تومان تخفیف

Polycom SoundPoint IP 430 - تلفن پلیکام-دست دوم

1,124,000 تومان
1,405,000 تومان 281,000 تومان تخفیف

Polycom VVX 411 - تلفن پلیکام-دست دوم

2,417,000 تومان
2,417,000 تومان 0,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Polycom SoundPoint IP 335 - تلفن پلیکام-دست دوم

1,180,000 تومان
1,742,000 تومان 562,000 تومان تخفیف

Polycom SoundStation IP6000 - تلفن کنفرانس پلیکام -دست دوم

5,873,000 تومان
11,240,000 تومان 5,367,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Polycom HDX 6000- ویدئوکنفرانس پلیکام -دست دوم

37,401,000 تومان
50,580,000 تومان 13,179,000 تومان تخفیف