تخفیف هفتگی

این فروش پایان یافته است.

Cisco Switch WS-C2960PD-8TT-L-سوئیچ سیسکو-دست دوم

800,000 تومان
2,856,000 تومان 2,066,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco Switch WS-C3750-48PS-E-دست دوم

2,200,000 تومان
4,412,000 تومان 2,219,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco Catalyst WS-C2950T-24-سوئیچ سیسکو-دست دوم

750,000 تومان
1,989,000 تومان 1,250,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 7941G – تلفن سیسکو-دست دوم

440,000 تومان
740,000 تومان 306,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 7942G - تلفن سیسکو-دست دوم

480,000 تومان
893,000 تومان 408,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco Switch WS-C3560X-24P-L -سوئیچ سیسکو-دست دوم

6,500,000 تومان
7,000,000 تومان 510,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!