تخفیف هفتگی

این فروش پایان یافته است.

Cisco 8961 IP Phone - تلفن سیسکو-دست دوم

1,209,000 تومان
1,333,000 تومان 124,000 تومان تخفیف

Cisco Switch WS-C2960PD-8TT-L-سوئیچ سیسکو-دست دوم

670,000 تومان
744,000 تومان 62,000 تومان تخفیف

Cisco WS-C2960-48TC-L - سوئیچ 2960 سیسکو-ریفر

2,539,000 تومان
2,821,000 تومان 279,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco WS-C2960-48TC-L - سوئیچ 2960 سیسکو-دست دوم

2,120,000 تومان
2,356,000 تومان 248,000 تومان تخفیف

LifeSize Phone First Gneration-نو

1,302,000 تومان
1,457,000 تومان 155,000 تومان تخفیف