تخفیف هفتگی

این فروش پایان یافته است.

LifeSize Phone First Gneration-نو

2,574,000 تومان
3,102,000 تومان 528,000 تومان تخفیف

Polycom VVX 411 - تلفن پلیکام-دست دوم

1,782,000 تومان
1,848,000 تومان 66,000 تومان تخفیف

Polycom VVX501 Business Media Phone - تلفن پلیکام-دست دوم

1,782,000 تومان
1,980,000 تومان 198,000 تومان تخفیف

Cisco 8841 IP Phone تلفن سیسکو-ریفر

2,376,000 تومان
2,508,000 تومان 132,000 تومان تخفیف