ادمین کالا
جست و جو پیشرفته

تخفیف هفتگی

Mitel 5312 IP Phone -دست دوم

351 هزار تومان
702 هزار تومان 351 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Mitel 5320 IP Phone -دست دوم

527 هزار تومان
1,053,000 تومان 527 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Mitel 5330 IP Phone-دست دوم

644 هزار تومان
1,287,000 تومان 644 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Mitel 5324 IP Phone-دست دوم

556 هزار تومان
1,112,000 تومان 562 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco Switch WS-C3560-48PS-S - سوئیچ PoE سیسکو-دست دوم

0 هزار تومان
1,685,000 تومان 1,685,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 1760 Router - روتر سیسکو-دست دوم

200 هزار تومان
328 هزار تومان 129 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco Module HWIC-1ADSL -دست دوم

1,200,000 تومان
1,381,000 تومان 176 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco HWIC-4T -ماژول سیسکو-دست دوم

1,400,000 تومان
2,691,000 تومان 1,287,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco AIR-AP 1232 AGAK9-RF-نو

983 هزار تومان
1,404,000 تومان 421 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco AIR-AP 1242AG-N-K9-نو

1,229,000 تومان
1,755,000 تومان 527 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

HP 1410-8G Switch - سوئیچ اچ پی -دست دوم

421 هزار تومان
842 هزار تومان 421 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

HP ProCurve 2910al-24G-PoE - سوئیچ اچ پی -دست دوم

2,633,000 تومان
5,265,000 تومان 2,633,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

HP Switch 5500-24G-سوئیچ اچ پی -دست دوم

2,633,000 تومان
5,265,000 تومان 2,633,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

HP Switch 2650 48FE/2G - سوئیچ اچ پی -دست دوم

527 هزار تومان
1,053,000 تومان 527 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco AIR-SPA 2602E-Z-K9-نو

2,899,000 تومان
4,142,000 تومان 1,240,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 7942G - تلفن سیسکو-دست دوم

320 هزار تومان
608 هزار تومان 293 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco WS-C2960-24TC-S-سوئیچ سیسکو-دست دوم

1,000,000 تومان
2,106,000 تومان 1,112,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!