تخفیف هفتگی

این فروش پایان یافته است.

Cisco 7841 IP Phone تلفن سیسکو-ریفر

1,342,000 تومان
2,135,000 تومان 793,000 تومان تخفیف

Cisco 7821 - تلفن سیسکو-دست دوم

1,098,000 تومان
2,318,000 تومان 1,220,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco Switch WS-C3560V2-24PS-S-سوئیچ سیسکو-ریفر

6,405,000 تومان
8,418,000 تومان 2,013,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco Switch WS-C2960-48PST-L -سوئیچ سیسکو -ریفر

8,235,000 تومان
8,235,000 تومان 0,000 تومان تخفیف

Cisco 8945 - تلفن سیسکو-دست دوم

1,159,000 تومان
1,220,000 تومان 61,000 تومان تخفیف

Polycom VVX501 Business Media Phone - تلفن پلیکام-دست دوم

1,708,000 تومان
1,830,000 تومان 122,000 تومان تخفیف

Cisco Switch WS-C2960S-24PS-L-سوئیچ سیسکو-ریفر

12,444,000 تومان
12,444,000 تومان 0,000 تومان تخفیف