ادمین کالا
جست و جو پیشرفته

تخفیف هفتگی

این فروش پایان یافته است.

Cisco 6921 - تلفن سیسکو-دست دوم

590 هزار تومان
672 هزار تومان 84 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 7942G - تلفن سیسکو-دست دوم

350 هزار تومان
728 هزار تومان 378 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco 2821 - روتر سیسکو-دست دوم

1,200,000 تومان
2,100,000 تومان 896 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco WS-C3750-48TS-S - سوئیچ 3750 سیسکو-دست دوم

1,100,000 تومان
2,324,000 تومان 1,218,000 تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco WS-C2960-24PC-L-سوئیچ سیسکو-دست دوم

1,900,000 تومان
2,850,000 تومان 952 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!

Cisco VIC-4FXS-DIDماجول سیسکو-دست دوم

600 هزار تومان
672 هزار تومان 70 هزار تومان تخفیف

تعداد محدود عجله کنید!