مطالب آموزشی و بررسی های مرتباط با ماژول سیسکو

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت Ether-Switch با پارت نامبر NME-16ES-1G-P سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت AIM سیسکو با پلتفرم های مختلف

کارتهای قدیمی AIM سازگار با IOS ورژن 12.3(6) به پایین کارت AIM-VPN/BPII قابل نصب بر روی روترهای 2611 XM، 2621 XM و 2651 XM سیسکو با IOS 12.3(6) به پایین میباشد. کارت AIM-VPN/EPII قابل نصب بر روی روتر 2691 XM با  IOS 12.3(6) به پایین و روتر 3725 با IOS 12.3(4)T به پایین میباشد. کارت...
ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت Ether-Switch با پارت نامبر NME-XD-24ES-1S-P سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت WIC-1T سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت NM-HDV سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت WIC-2T سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت NM-HDV2 سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت WIC-1B-S/T سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت TwinGig Converter سیسکو با پلتفرم های مختلف

ماژول سیسکو
no-image

سازگاری کارت VIC-2FXO سیسکو با پلتفرم های مختلف